Jiang Zemin Visits Splendid China


The captions reads:
Underneath:
Mr. Jiang Zemin, (first from left) General Secretary of CPC Central Committee, having an inspection tour in "Splendid China"
On the right:
With much attention and great concern of the leaders of our Party and state and the departments concerned, a number of heads of state in the world and noted personages in various circles and organizations have come to visit "Splendid China" Miniature Scenic Spot and China Folk Cultural Villages one after another.
Mr. Deng Xiaoping has visited "Splendid China" and China Cultures Villages.
The leaders of the Party and state having an inspection tour in "Splendid China" and China Cultures Villages, early or late, are as follows: Jiang Zemin, Yang Shankun, Li Peng, Wan Li, Qiao Shi, Song Ping, Li Ruihuan, Wang Zhen, Tian Jiyun, Li Ximing, Wu Xueqian, Qin Jiwei, Ding Guangen, Zou Jiahua, Bo Yibo, Xi Zhonxun, Ji Pengfei, Wu Xiuquan, Liu Lantao, Zhang Aiping, Liu Hiaqing, Peng Chong, Ngapoi Ngawang Jigmi, Seypidin, Ye Fei, Ni Zhifu, Chen Muhua, Sun Qimeng, Lei Jieqiong, Wang Hanbin, Song Jian, Wang Bingqian, Chen Junsheng, Liu Fuzhi, Hong Xuezhi, Gu Mu, Wang Guangying, Zhao Puchu, Qian Weichang, Chen Siyuan, Lu Jiaxi, Ismail Amat, Ding Guanxun, Ye Xuanping, etc.